อสังหาริมทรัพย์

บริการวางแผนจัดการ ไม่ว่าจะเป็น เช่า ซื้อ ขาย ทำพินัยกรรม รวมถึงวางแผนด้านภาษีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายไทย การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยของคนต่างด้าว โดยปกติประเทศไทยไม่อนุญาตให้ชาวต่างต่างเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศ

แต่มีข้อยกเว้นและวิธีปฏิบัติดังนี้

 • เช่าที่ดิน: กฎหมายไทยอนุญาตให้เช่าระยะเวลาเช่าสูงสุด 30 ปีโดยมีความเป็นไปได้ของการต่ออายุสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปีเพิ่มเติม
 • ซื้อที่ดินภายใต้ชื่อบริษัทที่มีสัญชาติไทย : สามารถที่ดินในประเทศไทยได้
 • การลงทุน: การลงทุนจำนวน 40 ล้านบาทเป็นเวลาห้าปีติดต่อกันโดยมีเงื่อนไขว่าที่ดินที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่อยู่อาศัย
  ซื้อที่ดินในชื่อคู่สมรสชาวไทย: ภายใต้กฎหมายไทยอสังหาริมทรัพย์คู่สมรสชาวไทยชาวต่างชาติอาจจะได้รับอนุญาตให้ซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
 • สิทธิเก็บกินที่อยู่อาศัยและพื้น: (ไม่แนะนำ)

สังหาริมทรัพย์

Chattel กฎหมายไทยอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้รับการจดทะเบียนได้ เช่น รถยนต์ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Attorney of Civil Case กฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นคำนึงความยุติธรรม สิทธิ และหน้าที่ ดังนั้นเมื่อกรณีที่มีบุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านหรือท่านเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่น จึงเป็นกรณีที่เราต้องชดใช้ความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือถูกกระทบสิทธิ ได้แก่ ลักษณะดังต่อไปนี้

 • ความรับผิดในลักษณะละเมิด
 • ความรับผิดในลักษณะสัญญา
 • ความรับผิดในลักษณะการจัดการงานนอกสั่ง
 • ความรับผิดในสัลักษณะลาภมิควรได้
 • ความรับผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะให้เป็นความผิด

บริษัทฯของเรามีทนายความเชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เฉพาะด้าน เรายินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายอาญา

Attorney of Criminal Law Case กฎหมายอาญา มีเจตนารมณ์ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในสังคมและลงโทษผู้กระทำผิด ไม่ว่าความผิดนั้นจะเกิดโดยเจตนา ไม่เจตนาหรือโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย บทลงโทษมีตั้งแต่ประหาร จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน เมื่อท่านมีปัญหาในทางกฎหมายอาญา บริษัทฯของเรามีทนายความเชี่ยวชาญคดีอาญาทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีปัญหา

กฎหมายครอบครัว

Family Law Case ครอบครัวเป็นสถาบันหลักของสังคม กฎหมายมุ่งคุ้มครองให้เกิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในครอบครัว บุคคลในครอบครัวจึงมีสิทธิและหน้าที่ตามสถานภาพ ครอบครัวเป็นสังคมย่อยดังนั้นจึงหนีไม่พ้นข้อขัดแย้ง ที่จะเกิดขึ้นได้ คดีที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น การสมรส การหย่าร้าง การจัดการทรัพย์สินหลังการหย่า การรับบุตรบุญธรรม การรับรองบุตร อุ้มบุญ การกระทำความผิดของเด็กและเยาชน พินัยกรรม ทรัพย์มรดก ฯลฯ
บริษัทฯของเรามีทนายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้รับใบอนุญาตเป็นที่ปรึกษาศาลเด็กเยาวชนและครอบครัว ยินดีให้คำปรึกษาท่านทุกกรณีปัญหา

กฎหมายมรดก

Heritage Case เมื่อบุคคลเสียชีวิตลงและมีทรัพย์มรดกที่อยู่ในประเทศไทย และไม่ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินนั้นไว้ให้กับผู้ใดหรือไม่ได้ระบุให้ใครเป็นผู้จัดการมรดก ปัญหาข้อพิพาทจึงเกิดขึ้น ซึ่งกฎหมายไทยบังคับให้ทายาทต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อจัดการทรัพย์สินของเจ้ามรดก(ผู้ตาย) และให้นำคำสั่งศาลนั้นมาจัดการทรัพย์มรดกได้ ซึ่งมักจะมีข้อพิพาทเนื่องจากการแบ่งส่วนที่ไม่เป็นที่พอใจของทายาท กระบวนและขั้นตอนเหล่านี้ท่านสามารถปรึกษาเราได้
บริษัทฯเรามีทนายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และยินดีให้คำปรึกษาท่านทุกกรณีปัญหา

บริการทวงถามหนี้

Attorney of Bankruptcy Case เมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้ และไม่มีทรัพย์สินใดให้เจ้าหนี้ยึด ท่านอาจจะตกอยู่ในสภาวะที่เจ้าหนี้ฟ้องท่านให้เป็นบุคคลล้มละลายได้ เมื่อท่านติดขัดปัญหาในเรื่องหนี้สิน หรือบุคคลใดมีหนี้ต้องชำระท่านปรึกษาเราได้ เพื่อหาทางออกก่อนจะเป็นบุคคลล้มละลาย หรือหาช่องทางเพื่อฟื้นฟูกิจการ พักชำระหนี้ หรือใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อท่าน
บริษัทฯของเรามีทนายความเชี่ยวชาญในด้านติดตามทวงถามหนี้ตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงนำคดีสู่กระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ ท่านสามารถปรึกษาเราได้ในทุกกรณีปัญหา

จดจัดตั้งบริษัท

คิด ก่อน ทำ….การจดจัดตั้งบริษัท

 1. ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการจดจัดตั้งบริษัทเพื่ออะไร
 2. ต้องทราบว่าบริษัทนั้นมีสิทธิและหน้าที่อย่างไร
 3. มีความรับผิดด้านภาษีอย่างไร
 4. ต้องมีการจัดทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายไทย

บริษัท มีความชำนาญและมีประสบการณ์พร้อมทีมงานที่ช่วยท่านได้

รับจัดทำบัญชี และการวางแผนภาษี

บัญชี เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการบริหารองค์กรหรือกิจการ เพราะคือส่วนที่ควบคุมผลประโยชน์ให้กับบริษัทและองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากบริหารผิดพลาด หรือการจัดทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอาจส่งผลให้บริษัทหรือองค์กรนั้นๆล่มสลายได้
นอกจากนี้บัญชีเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำรายได้ทั้งหมดประกอบการเสียภาษี เพราะเป็นเอกสารการชี้แจงที่มาที่ไปของรายได้เพื่อแสดงต่อสรรพากรให้ถูกต้อง เมื่อมีการผิดพลาดในการชำระภาษีสรรพากรมีอำนาจตรวจสอบได้และมีโทษปรับทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ดังนั้นไม่ควรละเลยเรื่องนี้เด็ดขาด หากท่านกำลังตัดสินใจประกอบกิจการใด ควรศึกษาเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด เราพร้อมให้คำปรึกษาท่าน เราสามารถให้คำแนะนำท่านได้แม้ท่านไม่มีความรู้พื้นฐานเลย เรามีหลักง่ายๆเพื่อให้ท่านรักษาผลประโยชน์ของตนเองได้อย่างง่ายดาย

ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจและการตลาด

นอกจากนี้เรายังมีบริการให้คำปรึกษาและวางแผนธุรกิจและการตลาดให้กับองค์กรที่กำลังอยู่ในช่วงการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อที่จะประกอบกิจการใหม่ หรือกำลังตัดสินใจและขาดความชำนาญ เราต้องทราบกฎหมายเกี่ยวกับอะไรบ้างก่อนทำธุรกิจหรือประกอบกิจการใด การจะป้องกันการสูญเสียได้อย่างไร มีความคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่

ที่ปรึกษากฎหมายประจำองค์กรหรือบริษัท

ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำองค์กรหรือบริษัท เรามีทนายความที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ตรง

บริการอื่นๆ

จดทะเบียนสมรสสำหรับคนต่างชาติ

การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ

รับรองลายมือชื่อ

เอกสารบางอย่างที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรับรองว่าเป็นเอกสารที่ทำขึ้นอย่างแท้จริง หรือรับรองสภาพบุคคล

วีซ่า work permit และ retirement และอื่น

สัญชาติ